Thursday, November 21, 2019

Carência:
9 meses de faixa Azul

Shisei (postura):
Tyokuritsu;
Sei-Za;
Agura;
Shizen-Hontai;
Migui-Shizen-Tai;
Hidari-Shizen-Tai

Rei ho (saudação):
Ritsu-Rei;
Za-Rei

Ukemi (quedas):
Ushiro-Ukemi;
Yoko-Ukemi;
Mae-Ukemi;
Zenpo-Kaiten-Ukemi / Mae-Mawari-Ukemi

Nage-Waza (técnicas de projeção):
1.º Dai-ikkyo completo

Renraku-Renka-Waza (seqüência):
Deashi-Harai – Osoto-Gari;
Ouchi-Gari – Osoto-Gari

Katame Waza (técnicas de solo):
Kesa-Gatame;
Yoko-Shiho-Gatame;
Kami-Shiho-Gatame